Vijandigheid tegen “Joodse feestdagen” wordt geschiedenis!

Vijandigheid tegen “Joodse feestdagen” wordt geschiedenis!

Romeinen 8:7-8

7 Omdat het menselijke denken vijandschap is tegen God; want het is niet onderworpen aan de wet van God, en kan dat ook niet zijn. 8 Dus degenen die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.

We zien een deel van deze vijandigheid hangen tot in het Millennium (de heerschappij van het Koninkrijk van God) en snel onder controle worden gebracht door de Koning der Koningen en de Heer der Heren. Alle – Jood, Israëliet, heiden – moeten zich bekeren en de wet op de tafelen van ons hart en verstand laten schrijven, uitgedrukt in woord en daad, in houding en in daden, door de genade van God (Hebr. 8:1).

Zacharia 14:17-18

17 En het zal zijn dat alle families van de aarde die niet naar Jeruzalem komen om de Koning, de HERE der heerscharen, te aanbidden, op hen zal geen regen zijn. 18 Indien de familie van Egypte niet zal optrekken en binnengaan, zal er geen regen voor hen zijn; zij zullen de plaag ontvangen waarmee de HEERE de volken treft die niet optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren.

Gelukkig zullen vele anderen een kinderlijke houding hebben en nederig enthousiast zijn om te leren wat de meesten nooit door hun traditionele leraren zijn onderwezen:

Jesaja 2:2-4

2 Nu zal het gebeuren in de laatste dagen

dat de berg van het huis van de HEER

Zal worden gevestigd op de top van de bergen,

En zal verheven worden boven de heuvels;

En alle naties zullen ernaartoe stromen.

3 Veel mensen zullen komen en zeggen:

“Kom en laten we opgaan naar de berg van de HEER,

Naar het huis van de God van Jacob;

Hij zal ons Zijn wegen leren,

En wij zullen zijn paden bewandelen.”

Want uit Sion zal de Thora uitgaan,

En het woord van de HEER uit Jeruzalem.

4 Hij zal oordelen tussen de heidenen,

En berisp veel mensen;

Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen,

En hun speren tot snoeimessen;

Natie zal geen zwaard opheffen tegen natie,

Ze zullen ook geen oorlog meer leren.

Yeshua’s Bride zal graag volgen Zijn manieren en vier dezelfde bijbelse feesten als Hij en vermijd onreine wegen en heidense feestdagen als de pest! Zulke gruwelen zullen geschiedenis en ijdele tradities worden vernietigd. Yeshua zal geen ongelijk juk vormen.

ik ben blij om aankondigen de bijbelse Sabbat, de bijbelse Feesten van de HEER, de bijbelse wegen zullen over de hele aarde worden gehouden, door ALLE naties, onder de glorieuze heerschappij van de Koning – Yeshua – die sommigen van ons eerlijk Heer noemen, terwijl anderen Zijn Naam ijdel gebruiken , vasthoudend aan hun afgodische tradities van mensen (1 Johannes 2:4).

Mattheüs 5:17-19

17 “Denk niet dat ik ben gekomen om de wet of de profeten te vernietigen. Ik ben niet gekomen om te vernietigen, maar om te vervullen. 18 Want voorzeker, ik zeg u, tot hemel en aarde voorbijgaan, zal één jota of één tittel in geen geval ga uit de wet totdat alles is vervuld Wie daarom een ​​van de minste van deze geboden overtreedt en de mensen dat leert, die zal de minste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en leert, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen.

Openbaring 22:14-15

4 Gezegend zijn zij die Zijn geboden doen, dat zij het recht mogen hebben op de boom des levens, en door de poorten de stad mogen binnengaan. 15 Maar buiten zijn honden en tovenaars en seksueel immoreel en moordenaars en afgodendienaars, en al wie liefheeft en een leugen beoefent.

Pleidooi voor diehard katholieken en protestanten om zich te bekeren

Op die manier zullen zulke mensen niet vallen voor wat er binnenkort gaat gebeuren, nadat ze zijn gewaarschuwd:

Tovenaar-paus om Europa te betoveren en de massa te misleiden!

Kom Heer Yeshua en vernietig de duisternis door het licht van uw Woord, zoals voorspeld in de Wet en de Profeten.

Bron: David Ben-Ariel

Reacties zijn gesloten.